Celostátní ad hoc reprezentativní výzkum (F2F)

Jedná se o kvantitativní šetření, které poskytuje statisticky reprezentativní výsledky.

  • tyto výzkumy provádíme formou osobního dotazování (face-to-face interview) v domácnostech respondentů (nicméně podle povahy zkoumaného problému mohou být tyto výzkumy realizovány také na pracovištích, v místě nákupu, apod.).
  • data mohou být získávána nejen face-to-face interview, ale rovněž i telefonickým dotazováním
  • výběr respondentů se provádí na základě kvót (standardně zadávanými kvótami jsou pohlaví, věk, region bydliště, velikost místa bydliště)
  • rozsah výzkumného instrumentu, jeho struktura a konkrétní forma jednotlivých otázek je vždy přizpůsobena konkrétní zkoumané problematice