In-depth Interview

Jde o kvalitativně orientované šetření, které poskytuje detailní informace o zkoumaném problému (nikoliv o populaci jako takové).

  • výzkumy založené na hloubkovém dotazování se obvykle provádějí s cílem zjistit motivační faktory zástupců cílové skupiny a rozkrýt jejich percepční mapu
  • výzkum probíhá formou polostrukturovaného či nestrukturovaného rozhovoru vyškoleného tazatele vždy s jedním respondentem
  • typický počet respondentů se pohybuje od 10 do 50 jednotlivců.